DPPD UOC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I (LICENȚĂ)     

ADMITERE 2024

 

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel I (licență) se adresează doar
studenților înmatriculați la programele de licență, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

 

CALENDAR SESIUNEA IULIE 2024

Data / Perioada

Activitatea

14-20 iulie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

21 iulie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

22-24 iulie 2024

Desfășurarea probei interviu

25 iulie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

26-27 iulie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa I)

29 iulie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare

30 iulie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa II)

31 iulie 2024

Afișarea rezultatelor finale

 

Rezultatele se afișează la adresa: https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

Data / Perioada

Activitatea

4-10 septembrie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

11 septembrie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

12-14 septembrie 2024

Desfășurarea probei interviu

16 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

17-18 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa I)

19 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare

20 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa II) + Afișarea rezultatelor
finale

21 septembrie 2024

Rezultat final cumulativ sesiunea iunie și septembrie 2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/


Criterii de admitere

Analiză dosar de candidatură;

Proba Interviu –Proba interviu se desfășoară în baza protocolului de interviu (Anexa 3, în  Admitere- Formulare descărcabile – Protocol de interviu ). Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de evaluare, nota finală rezultând din media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator și poate fi exprimată prin număr cu două zecimale, fără rotunjire.

Nota minimă de admitere la Programul de formare psihopedagogică pentru toate nivelurile și formele este 6 (șase).
Rezultatul evaluării de la proba interviu nu poate fi contestat.

Criterii de departajare

 1. media generală de absolvire a liceului
 2. media obținută la examenul de Bacalaureat

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

-prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel
I licență

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I

– Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.

– Studenții care urmează cursurile unei
facultăți din UOC în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel I, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

Taxă 1350 lei/ an de studii

 

 

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

Acte dosar candidatură Nivel I

Acte dosar candidatură Nivel I

CONTACT

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: 

 • Luni-Vineri 9-17
 • Sâmbătă și Duminică 9-13

 

ARHIVĂ ADMITERE

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:  Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

 Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar studenții  UOC:

 1. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022) sau anul II de studii – la facultățile care au durata studiilor de 3 sau 4 ani;
 2. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022), anul II sau anul III de studii – la facultățile care au durata studiilor de 6 ani.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 3 ani (pe durata studiilor de licență)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii:

Pentru studenții înmatriculați la un program de licență din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media generală de absolvire a liceului;
 2. media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1, pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate ;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC);

 1. adeverință eliberată de facultatea din cadrul UOC pentru studenții din anii II sau III din care să rezulte numele și prenumele studentului, anul de studiu, specialitatea la care este înmatriculat, domeniul de licență, tipul de loc TX sau FTX;
 2. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.