DPPD UOC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL I (LICENȚĂ)     

ADMITERE 2023

 

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel I (licență) se adresează doar
studenților înmatriculați la programele de licență, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

ANUNT INTERVIU

    Candidații cu dosare valide vor intra la proba interviu începând cu data de 17 septembrie 2023, duminică. Programarea va fi afișată sâmbătă, 16 septembrie, ora 14.30. Va mulțumim pentru înțelegere!
 

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

04-15 septembrie

 

Depunerea dosarelor de înscriere

 

Documentele de
depun online, pe
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/  Platforma se închide
pe data de 15 septembrie, ora 12. Ultimul dosar poate fi depus la ora 11.30,
cel târziu.

Retrimitere (recorectare) dosar depus: ora 13.30.

16-19 septembrie

 

Susținerea probelor de concurs –
Proba de interviu (cu notă)

 

Programarea
candidaților pentru interviu (dată, oră, sală, comisie) se va afișa pe data
de 15 septembrie, seara, pe pagina Admitere Nivel I; alternativ, programarea
poate fi trimisă pe adresa de mail a contului de candidat. Interviul se
desfășoară pe baza unui Protocol de interviu, care este postat pe pagină. Identificarea
se face pe baza CI și a legitimației de concurs – de pe platforma de admitere. Prezența la sală- cu 30 de min. înainte de ora programării. Nu se admit cereri de modificare a programării.

19 septembrie

 

Afișarea listelor cu rezultatele
provizorii

Pe pagina http://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/

 

20 septembrie

 

Depunerea contestațiilor/Soluționare
contestații/ Afișarea listelor cu rezultate

În scris, la registraturaUOC@univ-ovidius.ro

21-23 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși

Inmatricularea – fizic, la secretariatul DPPD, bdul Mamaia 124, Cămin I, parter (sălile vor fi postate)

24 septembrie

Afișarea listelor cu candidați dupa
etapa I de înmatriculare

 

25 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate finale

 

Criterii de admitere

Analiză dosar de candidatură;

Proba Interviu –Proba interviu se desfășoară în baza protocolului de interviu (Anexa 3, în  Admitere- Formulare descărcabile – Protocol de interviu ). Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de evaluare, nota finală rezultând din media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator și poate fi exprimată prin număr cu două zecimale, fără rotunjire.

Nota minimă de admitere la Programul de formare psihopedagogică pentru toate nivelurile și formele este 6 (șase).
Rezultatul evaluării de la proba interviu nu poate fi contestat.

Criterii de departajare

 1. media generală de absolvire a liceului
 2. media obținută la examenul de Bacalaureat

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

-prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel
I licență

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I

– Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.

– Studenții care urmează cursurile unei
facultăți din UOC în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel I, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

Taxă: 1250 lei

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

Acte dosar candidatură Nivel I

Acte dosar candidatură Nivel I

CONTACT

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: 

 • Luni-Vineri 9-17
 • Sâmbătă și Duminică 9-13

 

ARHIVĂ ADMITERE 2022

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:  Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

 Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar studenții  UOC:

 1. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022) sau anul II de studii – la facultățile care au durata studiilor de 3 sau 4 ani;
 2. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022), anul II sau anul III de studii – la facultățile care au durata studiilor de 6 ani.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 3 ani (pe durata studiilor de licență)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii:

Pentru studenții înmatriculați la un program de licență din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media generală de absolvire a liceului;
 2. media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1, pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate ;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC);

 1. adeverință eliberată de facultatea din cadrul UOC pentru studenții din anii II sau III din care să rezulte numele și prenumele studentului, anul de studiu, specialitatea la care este înmatriculat, domeniul de licență, tipul de loc TX sau FTX;
 2. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Nivel I (LICENȚĂ)     

 ADMITERE 2023

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel I (licență) se adresează doar
studenților înmatriculați la programele de licență, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

04-15 septembrie

 

Depunerea dosarelor de înscriere

 

Documentele de
depun online, pe
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/  Platforma se închide
pe data de 15 septembrie, ora 12. Ultimul dosar poate fi depus la ora 11.30,
cel târziu.

Retrimitere (recorectare) dosar depus: ora 13.30.

16-19 septembrie

 

Susținerea probelor de concurs –
Proba de interviu (cu notă)

 

Programarea
candidaților pentru interviu (dată, oră, sală, comisie) se va afișa pe data
de 15 septembrie, seara, pe pagina Admitere Nivel I; alternativ, programarea
poate fi trimisă pe adresa de mail a contului de candidat. Interviul se
desfășoară pe baza unui Protocol de interviu, care este postat pe pagină. Identificarea
se face pe baza CI și a legitimației de concurs – de pe platforma de admitere. Prezența la sală- cu 30 de min. înainte de ora programării. Nu se admit cereri de modificare a programării.

19 septembrie

 

Afișarea listelor cu rezultatele
provizorii

Pe pagina http://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/

 

20 septembrie

 

Depunerea contestațiilor/Soluționare
contestații/ Afișarea listelor cu rezultate

În scris, la secretariatul DPPD.

21-23 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși

Inmatricularea – fizic, la secretariatul DPPD, bdul Mamaia 124, Cămin I, parter (sălile vor fi postate)

24 septembrie

Afișarea listelor cu candidați dupa
etapa I de înmatriculare

 

25 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate finale

 

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

-prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel
I licență

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I

– Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.

– Studenții care urmează cursurile unei
facultăți din UOC în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel I, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

Taxă: 1250 lei

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

CONTACT

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: Luni-Vineri 9-17

Sâmbătă și Duminică 9-13


 

 

ARHIVĂ ADMITERE 2022

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:  Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

 

 Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar studenții  UOC:

 1. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022) sau anul II de studii – la facultățile care au durata studiilor de 3 sau 4 ani;
 2. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022), anul II sau anul III de studii – la facultățile care au durata studiilor de 6 ani.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 3 ani (pe durata studiilor de licență)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii:

Pentru studenții înmatriculați la un program de licență din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media generală de absolvire a liceului;
 2. media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1, pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate ;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC);

 1. adeverință eliberată de facultatea din cadrul UOC pentru studenții din anii II sau III din care să rezulte numele și prenumele studentului, anul de studiu, specialitatea la care este înmatriculat, domeniul de licență, tipul de loc TX sau FTX;
 2. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.

 

 

 

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Nivel I (LICENȚĂ)     

 ADMITERE 2023

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel I (licență) se adresează doar
studenților înmatriculați la programele de licență, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

04-15 septembrie

 

Depunerea dosarelor de înscriere

 

Documentele de
depun online, pe
https://admitereonline.univ-ovidius.ro/  Platforma se închide
pe data de 15 septembrie, ora 12. Ultimul dosar poate fi depus la ora 11.30,
cel târziu.

Retrimitere (recorectare) dosar depus: ora 13.30.

16-19 septembrie

 

Susținerea probelor de concurs –
Proba de interviu (cu notă)

 

Programarea
candidaților pentru interviu (dată, oră, sală, comisie) se va afișa pe data
de 15 septembrie, seara, pe pagina Admitere Nivel I; alternativ, programarea
poate fi trimisă pe adresa de mail a contului de candidat. Interviul se
desfășoară pe baza unui Protocol de interviu, care este postat pe pagină. Identificarea
se face pe baza CI și a legitimației de concurs – de pe platforma de admitere. Prezența la sală- cu 30 de min. înainte de ora programării. Nu se admit cereri de modificare a programării.

19 septembrie

 

Afișarea listelor cu rezultatele
provizorii

Pe pagina http://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-i/

 

20 septembrie

 

Depunerea contestațiilor/Soluționare
contestații/ Afișarea listelor cu rezultate

În scris, la secretariatul DPPD.

21-23 septembrie

Inmatricularea candidaților admiși

Inmatricularea – fizic, la secretariatul DPPD, bdul Mamaia 124, Cămin I, parter (sălile vor fi postate)

24 septembrie

Afișarea listelor cu candidați dupa
etapa I de înmatriculare

 

25 septembrie

Afișarea listelor cu rezultate finale

 

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

-prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel
I licență

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel I

– Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel I, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.

– Studenții care urmează cursurile unei
facultăți din UOC în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel I, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

Taxă: 1250 lei

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

CONTACT

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: Luni-Vineri 9-17

Sâmbătă și Duminică 9-13


 

 

ARHIVĂ ADMITERE 2022

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:  Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

 

 Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar studenții  UOC:

 1. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022) sau anul II de studii – la facultățile care au durata studiilor de 3 sau 4 ani;
 2. înmatriculați în anul I (sesiunea de admitere 2022), anul II sau anul III de studii – la facultățile care au durata studiilor de 6 ani.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 3 ani (pe durata studiilor de licență)

Nr. credite: 30 (monospecializare); 35 (dublă specializare)

Taxa de studii:

Pentru studenții înmatriculați la un program de licență din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 1 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media generală de absolvire a liceului;
 2. media obținută la Examenul de Bacalaureat.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 1, pentru studenții înmatriculați la programe de licență din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate ;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC);

 1. adeverință eliberată de facultatea din cadrul UOC pentru studenții din anii II sau III din care să rezulte numele și prenumele studentului, anul de studiu, specialitatea la care este înmatriculat, domeniul de licență, tipul de loc TX sau FTX;
 2. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 6. dovada achitării taxei de înscriere.

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.