PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

NIVEL II (MASTERAT)     

ADMITERE 2024

Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică Nivel II (masterat) se adresează doar masteranzilor înmatriculați la programele de masterat, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, pe baza Contractului de studii încheiat cu UOC.

 

CALENDAR SESIUNEA IULIE 2024

Data / Perioada

Activitatea

14-20 iulie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

21 iulie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

22-24 iulie 2024

Desfășurarea probei interviu

25 iulie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

26-27 iulie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa I)

29 iulie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare

30 iulie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa II)

31 iulie 2024

Afișarea rezultatelor finale

Rezultatele se afișează la adresa: https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-ii/

 

CALENDAR SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

Data / Perioada

Activitatea

4-10 septembrie 2024

Depunerea dosarelor de înscriere

11 septembrie 2024

Afișarea programării pentru proba interviu

12-14 septembrie 2024

Desfășurarea probei interviu

16 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor inițiale

17-18 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa I)

19 septembrie 2024

Afișarea rezultatelor intermediare

20 septembrie 2024

Înmatricularea candidaților admiși (etapa II) + Afișarea rezultatelor
finale

21 septembrie 2024

Rezultat final cumulativ sesiunea iunie și septembrie 2024

Rezultatele se afișează la adresa: https://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-ii/

 

Criterii de admitere

Analiză dosar de candidatură;

Proba Interviu –Proba interviu se desfășoară în baza protocolului de interviu (Anexa 3, în  Admitere- Formulare descărcabile – Protocol de interviu ). Evaluarea candidaților se face cu note întregi de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de evaluare, nota finală rezultând din media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator și poate fi exprimată prin număr cu două zecimale, fără rotunjire.

Nota minimă de admitere la Programul de formare psihopedagogică pentru toate nivelurile și formele este 6 (șase).
Rezultatul evaluării de la proba interviu nu poate fi contestat.

Criterii de departajare

 1. media de absolvire a studiilor de licență

 2. media obținută la examenul de licență.

TAXE

Taxa de înscriere la Programul de formare psihopedagogică – 100 lei

-direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE.

Taxe de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică, Nivel II

– masteranzii care urmează cursurile masteratului  în regim
FTX și sunt admiși la Programul de formare psihopedagogică, Nivel II, vor
urma cursurile acestui program în regim FTX.
.
– masteranzii  care urmează cursurile de master  în regim TX și sunt admiși la Programul de formare
psihopedagogică
, Nivel II, vor urma cursurile acestui program în regim TX.
 
Taxă 1350 lei/ an de studii
 

Candidații admiși pe locuri cu taxă vor achita taxa de școlarizare până la data înmatriculării, astfel:

pentru locurile cu taxă de la Programul de formare psihopedagogică  Nivel II în regim universitar, 50% din valoarea taxei anuale de școlarizare, urmând ca tranșa a doua, de 50% din valoarea taxei de școlarizare, să fie achitată până la data stabilită în contractual de studii.

Taxa de școlarizare – prin ordin de plată sau mandat poștal, cu următoarele detalii de plată:

Beneficiar – UNIVERSITATEA
„OVIDIUS” DIN CONSTANȚA

Cod fiscal – 4301332

Banca – TREZORERIA CONSTANŢA

Cont IBAN -RO74TREZ23120F330500XXXX

Se vor preciza: Numele și prenumele
candidatului/ Taxă înscriere DPPD   Nivel

II master
 

Taxă de înmatriculare: 150 lei/program

 

 

Acte dosar candidatură Nivel II

Acte dosar candidatură Nivel II

ARHIVĂ ADMITERE

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

REZULTATE PROVIZORII ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

REZULTATE FINALE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022, data 27 09 2022


Comisia Tehnica de Admitere:

Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar masteranzi ai UOC înmatriculați în anul I de studiu din sesiunea de admitere curentă (după confirmarea locului), care au absolvit Nivelul 1 al Programului de formare psihopedagogică.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 2 ani (pe durata studiilor de master)

Nr. credite: 30 + 5 (aferente examenului de finalizare)

Taxa de studii:

Pentru masteranzii înmatriculați la un program de masterat din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 2 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. a) media de absolvire a studiilor de licență;
 2. b) media obținută la Examenul de licență.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 2, pentru studenții înmatriculați la programe de masterat din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC)

 1. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 2. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 3. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 4. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 5.  dovada achitării taxei de înscriere;
 6. dovada absolvirii programului de studii de licență (diplomă de licență și foaia matricolă);
 1. dovada absolvirii Programul de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. dovada calității de masterand în anul I (confirmare înmatriculare), la un program de masterat din cadrul UOC, cu precizarea domeniului și tipului de loc (TX sau FTX).

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.