Cu o tradiție de peste 25 de ani în învățământul academic constănțean, DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD) este o structură universitară menită să asigure:

 • formarea profesională iniţială pentru cariera didactică;
 • formarea continuă, psihopedagogică, metodică și de specialitate pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar;
 • pregătirea, organizarea și desfășurarea examenelor de obținere a definitivatului și a gradelor didactice pentru specializările acreditate de Ministerul Educației;
 • consilierea psihopedagogică și metodică privind dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică, precum și coordonarea activităților de mentorat din școli;
 • susținerea dezvoltării profesional-științifice și a perfecționării psihopedagogice a personalului didactic din Universitate.

           In cadrul DPPD se realizează pregătirea studenților, masteranzilor și  a absolvenților de studii superioare, care optează pentru profesia didactică, precum  și formarea continuă și perfecționarea pregătirii de specialitate, psihopedagogice și didactico-metodice a profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar.

          Oferta noastră educațională cuprinde următoarele programe de studii:

 1. Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică (Nivel I și Nivel II);
 2. Programul de Masterat didactic (Specializările Biologie, Psihologie, Administrarea afacerilor, Științe inginerești aplicate);
 3. Programe de pregătire și perfecționare pentru obținerea gradului didactic II, organizarea examenului pentru următoarele specializări:
  • Învățători și Educatori: Pedagogia învățământului primar și preșcolar
  • Profesori, specializările: Limba și literatura română, Limba și literatura engleză, Limba și literatura franceză, Matematică, Informatică, Istorie, Fizică, Chimie, Teologie, Biologie, Educație fizică și sport, Utilajul și tehnologia sudării, Utilaje și instalații portuare;
 4. Coordonare și susținere lucrări metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I.

      Începând cu anul 2025, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Educației Nr. 3365/23.02.2017 și având aprobarea Ministerului Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic își extinde atribuțiile de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru obținerea gradelor didactice II și I. Specializările noi sunt:

 • Geografie
 • Educație socială
 • Muzică
 • Educație plastică
 • Teatru
 • Coregrafie

 

Se pot depune dosare și pentru aceste specializări noi în luna octombrie 2024, examinările desfășurându-se după cum urmează:

 • Gradul didactic II: începând cu sesiunea din 2025
 • Gradul didactic I: începând cu seria 2025-2027

      Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică este structurat pe două niveluri:

 • nivelul I (N1) de certificare (30 de credite) conferă absolventului  dreptul de a ocupa un post în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial. El se adresează studenților din cadrul UOC, (cu excepția specializărilor PIPP și PPS din cadrul FPSE) care au în vedere o viitoare profesie didactică. Studentul va urma programul N1 în paralel cu studiile de licență.
 • nivelul II (N2) de certificare (30 de credite) conferă absolventului  dreptul de a ocupa un post la orice nivel. El se adresează masteranzilor din cadrul UOC, care au absolvit Nivelul I. Acest program se derulează, la fel ca și N1, în paralel cu studiile de masterat.

       Ambele programe de studii se finalizează cu Examen de absolvire nivelul I (5 credite), respectiv Examen de absolvire nivelul II (5 credite).

N1 și N2  pot fi urmate și în regim postuniversitar, după absolvirea ciclului de licență/masterat.

DPPD işi desfăşoară activitatea pe baza următoarelor acte normative:

– OM 4921/11.09 1996; Ordinul 5561/07.10.2011 (cu modificările și completările ulterioare: OM 3129/2013, OM 3240/26.03.2014, OM 3367/2017, OM 5386/30.09.2016,  OM 5397/5.11.2013,  OMEC 4303/21.05.2020) privind aprobarea Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Ordin 4139/2022 din 29.06.2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică de către de departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ acreditate; Legea Învățământului Superior nr. 199/2023.