DPPD UOC

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

MASTERAT DIDACTIC
ADMITERE 2023

Programe:

 

Masterat didactic în Psihologie (50 de locuri.fără taxă: 13, cu taxă: 37)

Masterat didactic în Biologie (50 de locuri: fără taxă;11 cu taxă: 39)

Masterat didactic în Administrarea afacerilor (50 de locuri. fără taxă:13, cu taxă-37)

Masterat didactic în Științe inginerești aplicate (50 de locuri,  fără taxĂ:13, cu taxă-37)

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3800 lei/an

 

Rezultate admitere septembrie 2023

Rezultate admitere iulie 2023

CALENDAR ADMITERE 2023

Sesiunea iulie 2023

6-16 iulie

Depunerea dosarelor de înscriere

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales

17-20  iulie

Susținerea probelor de concurs – (evaluarea de către Comisie a Scrisorii de intenție)

Scrisoarea de intenție se încarcă online, în dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

21 iulie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

 

 

22 iulie

Depunerea contestațiilor

 

Online, pe adresa de e-mail registraturaUOC@univ-ovidius.ro

23 iulie

Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate  inițiale admitere

 

 

24-26 iulie

Înmatricularea candidaților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în
Căminul 2, sălile
și programul vor fi postate.

27 iulie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

 

 

28 iulie

Inmatricularea candidaților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

 

 

Sesiunea septembrie 2023

4-15
septembrie

Depunerea
dosarelor de înscriere

https://admitereonline.univ-ovidius.ro/

Daca optați pentru mai mult de 1 program, veți depune câte un dosar pentru fiecare program ales. Dosarele se pot depune până pe data de 15 septembrie, ora 13.

16-19
septembrie

Susținerea probelor de concurs

Scrisoarea de intenție se încarcă online, in dosar, în conformitate cu cerințele specificate. Scrisoarea de intenție trebuie să fie destinată evaluării la programul ales de dvs.

19
septembrie

Afișarea listelor cu rezultate provizorii

 

20
septembrie

Depunerea
contesta
țiilor; Soluționarea contestațiilor; Afișarea listelor cu rezultate admitere

 

21-23
septembrie

Înmatricularea
candida
ților admiși

Online – prin confirmare în platformă și apoi fizic, în Căminul 2, sălile și programul vor fi postate.

24
septembrie

Afișarea listelor cu candidații după etapa I de înmatriculare

 

25
septembrie

Inmatricularea
candida
ților admiși după etapa I de înmatriculare. Afișarea rezultatelor finale

 

 

Important!

1.Absolvenții specializărilor de licență din domeniul Științe ale Educației – Pedagogie, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Psihopedagogie specială nu se pot înscrie la programele de Master didactic.

2. Candidații la programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masteratul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:

 

Programul
de masterat didactic

Domeniul
fundamental de licență

Master
didactic în Psihologie

 

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

Master
didactic în Biologie

Științe biologice și biomedicale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master
didactic în Științe inginerești aplicate

Științe inginerești

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master
didactic în Administrarea afacerilor

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

CRITERII DE ADMITERE (PENTRU TOATE PROGRAMELE DE MASTERAT):

Proba 1 (probă eliminatorie) – Scrisoare de intenție, evaluată cu calificativul Admis/Respins;

Proba 2 – Media finală de absolvire a studiilor de licență, calculată astfel: 50% media anilor de studii de licență și 50% media obținută la examenul de licență.

            Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

CRITERII DE DEPARTAJARE :

 

a.Media anilor de studii de licență;

b.Media examenului de licență. 

 

TAXE :

 

Taxa inscriere – 100 lei/program

Taxa scolarizare: 3800 lei/an

Taxa inmatriculare – 150 lei/program

Taxele se efectuează direct prin PLATFORMA DE ADMITERE-ONLINE (Netopia)

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

CONTACT :

 

Adresă: B-dul Mamaia, nr. 124, Căminul Universitar
Studențesc nr.  1, parter, cam. 24

Telefon: 0772 268 448; 0241 606 427, 0728331951

Video-call center: MS Teams
Email admitere:   
ao.dppd@365.univ-ovidius

E-mail: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro

Website: http://dppd.univ-ovidius.ro

Program Comisie Admitere: 

  • Luni-Vineri 9-17
  • Sâmbătă și Duminică 9-13

ARHIVĂ ADMITERE 2022

Masterat didactic in Biologie 
Masterat didactic în Psihologie 
Masterat didactic în Administarea afacerilor 
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate 

 

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

INFORMAȚII ADMITERE IULIE 2022

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

Rezultate Finale   – MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

Documente înmatriculare Masterat Didactic

Contul în care se poate plăti este:

IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al  UOC(CUI): 4301332,

• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

PROGRAME DE MASTERAT DIDACTIC

1.MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

2. MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

Capacitate de școlarizare:
50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

3.MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

Capacitate de școlarizare:
50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

4. MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg) (Conform Art. 25 din METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de Master didactic, în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, valabilă începând cu anul universitar 2022-2023)

a. declarație RGDP (Anexa 2);

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența
dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele
originale (Anexa 16);

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 4,
pct. 4 (se va genera automat la înscriere);

d. copie certificat de naștere;

e. copie act de identitate;

f. copie certificat de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au
schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g. diploma de bacalaureat ;

h. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2021)
pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii;

i. adeverința din care să rezulte calitatea de masterand, cu precizarea
regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost
sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau
particular, (dacă este cazul);

j. foaia matricolă;

k. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni după caz de către
medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana
respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau
programul de studii la care candidează

l. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

m. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori
documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de
înscriere.

(2) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în
care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă). Candidații admiși
care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați
respinși și își vor pierde locul finanțat de la bugetul de stat, obținut în
urma concursului de admitere.

Candidații la Programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:

Programul de masterat didacticDomeniul fundamental de licență
Master didactic în Psihologie

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Biologie

Științe biologice și biomedicale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Științe inginerești aplicate

Științe inginerești

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Administrarea afacerilor

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

 

[/su_spoiler25