Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică urmărește dezvoltarea și certificarea competențelor specifice profesiei didactice.

Nivelul I (inițial)  acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

            DPPD  organizează programul de formare psihopedagogică N1 și în regim postuniversitar, studii cu taxă.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui interviu, în condițiile stabilite prin metodologia proprie. Pentru Admitere, vă rugăm consultați secțiunea Admitere și http://dppd.univ-ovidius.ro/nivel-ii-postuniversitar/.

Certificare

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu Examen de absolvire. Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura și conținutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie. Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea „certificatului de absolvire nivelul I”.

Discipline studiate: Psihologia educației, Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului), Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii,Teoria şi metodologia evaluării), Didactica specializării (în funcție de specializarea ciclului de licență), Practică pedagogică de specialitate, Managementul clasei, Instruire asistată de calculator, discipline opționale.

 

Durată: 1 an universitar (regim intensiv)

Forma: IF