PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ – NIVEL 2 PROGRAM POSTUNIVERSITAR 

SESIUNEA  DE  ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

REZULTATE INIȚIALE SEPTEMBRIE 2022

REZULTATE FINALE SEPTEMBRIE 2022, data: 27 09 2022

PROGRAMAREA INMATRICULARE

 

Rezultate Finale sesiunea iulie 2022

Sesiunea SEPTEMBRIE 2022

INMATRICULĂRILE SE FAC DOAR FIZIC, NU MAI ESTE NECESARĂ CONFIRMAREA ONLINE!
VEȚI DESCĂRCA DIN DOSARUL DE CANDIDAT FIȘA DE ÎNSCRIERE.
Într-un dosar plic, veți pune în ordine documentele din fișierul ;;Documente necesare înscriere”.
Pe dosarul plic vă veți trece numele cu care v-ați înscris și programul de formare (Postuniversitar N1/Posttuniversitar N2)

Pentru confirmarea înmatriculării online, vom reveni cu informații.
Ambele tipuri de înmatriculare  (fizic și online) sunt obligatorii.

Documente NECESARE INMATRICULARE PU 2

Contul în care se poate plăti este:

IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al UOC(CUI): 4301332,

• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

Rezultate Initiale – Program de pregătire psihopedagogică NIVEL 2, POSTUNIVERSITAR

Interviul este in format fizic!

Candidații vor susține oral, în fața membrilor comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

1.            Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?

2.            Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?

3.            Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.

4.            Cum vedeți viitorul educației în România?

Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar absolvenți de studii universitare de lungă durată/master, care dețin certificat de absolvire a Programului de formare psihopedagogică – Nivel 1.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 1 an universitar (regim intensiv)

Nr. credite: 30 + 5 (aferente examenului de finalizare)

Taxa de studii: 1850 lei

Criterii de admitere: probă interviu

Criterii de departajare:

 1. media de absolvire a studiilor de licență;
 2. media obținută la Examenul de licență.

 

 

 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică, Nivel 2 POSTUNIVERSITAR conține următoarele documente, în format jpeg sau pdf:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate;
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate;

 1. diploma de licență și foaie matricolă sau
 2. act de studii corespunzător categoriei de studii universitare absolvite, în baza căruia se realizează înscrierea;
 3. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 4. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. certificatul de competență lingvistică de nivel C1, eliberat de instituțiile de învățământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române, în cazul candidaților la Programul de formare psihopedagogică cu școlarizare în limba română și care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;
 6. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică;
 7. dovada achitării taxei de înscriere;
 8. dovada absolvirii Programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
 9. diploma de master, însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master;
 10. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de master obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare.

 

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.

 

 • Pentru absolvenții care au finalizat programe de formare psihopedagogică în statele membre ale Uniunii Europene, în statele semnatare ale acordului privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană, înscrierea la Programul de formare psihopedagogică de nivel II, respectiv la Programul de Studii de completare, prin susținere de diferențe, a formării psihopedagogice de nivel I/II într-o instituție de învățământ superior acreditată din România, este condiționată de prezentarea documentului privind recunoașterea pregătirii psihopedagogice finalizate în străinătate, alocarea de credite profesionale transferabile programelor de formare psihopedagogică finalizate sau echivalarea numărului de credite profesionale transferabile în cadrul formării psihopedagogice finalizate, emis de Ministerul Educației Naționale, la propunerea Comisiei specializate de recunoaștere.

 

 • Pentru studenții străini care la data aprobării prezentei Metodologii sunt deja înscriși la un programe de formare psihopedagogică, DPPD va solicita acestora dovada competențelor lingvistice în limba română, până la data înscrierii la susținerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare. Testarea competențelor lingvistice se va face la una dintre instituțiile de învățământ acreditate, care organizează cursul pregătitor pentru învățarea limbii române.