Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică urmărește dezvoltarea și certificarea competențelor specifice profesiei didactice.
Nivelul I (inițial)  acordă absolvenților de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, profesional și în ciclul inferior al liceului, cu condiția acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

DPPD  organizează programul de formare psihopedagogică N1 atât pe parcursul studiilor universitare de licență, cât și în regim postuniversitar.

Programul de studii este elaborat pe baza standardelor profesionale pentru funcțiile didactice. Descrierea calificării asigurate prin Programul de formare psihopedagogică de certificare pentru profesia didactică se realizează potrivit Metodologiei Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior.

Admiterea la programul de formare psihopedagogică se face pe baza susținerii unui examen/ interviu, în condițiile stabilite prin metodologia proprie.

Programul de formare psihopedagogică poate fi organizat în regim de finanțare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă, astfel :

a.         Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim FTX și sunt admiși la programul universitar de formare psihopedagogică, Nivel I sau II, vor urma cursurile acestui program în regim FTX.

b.         Studenții care urmează cursurile unei facultăți din UOC în regim cu TX și sunt admiși la programul universitar de formare psihopedagogică, Nivel I sau II, vor urma cursurile acestui program în regim TX.

 Se pot înscrie la Programul de formare psihopedagogică Nivel I din cadrul DPPD – UOC studenţii care doresc să urmeze cariera didactică astfel:

a.         studenții care sunt admişi în anul I sau II la ciclul de studii universitare de licenţă din cadrul facultăților cu durata studiilor de 3 sau 4 ani din cadrul UOC;

b.         studenții care sunt admiși în anii I, II sau III la ciclul de studii universitare de licenţă din cadrul facultăților cu durata studiilor de 5 sau 6 ani din cadrul UOC;

Certificare

Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare. Examenul constă în elaborarea și susținerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul și calitatea competențelor dobândite de absolvenți prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică. Structura și conținutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie. Absolvirea programului de formare psihopedagogică se finalizează cu obținerea „certificatului de absolvire“ corespunzător nivelului absolvit.