MASTERAT DIDACTIC

Masterat didactic in Biologie 
Masterat didactic în Psihologie 
Masterat didactic în Administarea afacerilor 
Masterat didactic în Științe inginerești aplicate 

Comisia Tehnică de Admitere:

Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

 

INFORMAȚII ADMITERE IULIE 2022

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

Rezultate Finale   – MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE

Rezultate Finale – MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

Documente înmatriculare Masterat Didactic

Contul în care se poate plăti este:

IBAN RO74TREZ23120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Constanţa, Codul fiscal al  UOC(CUI): 4301332,

• detalii plată: numele, prenumele, DPPD, programul de studii, taxă școlarizare.

 

PROGRAME DE MASTERAT DIDACTIC

1.MASTERAT DIDACTIC ÎN PSIHOLOGIE

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

2. MASTERAT DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

Capacitate de școlarizare:
50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

 

3.MASTERAT DIDACTIC ÎN ADMINISTRAREA AFACERILOR

Capacitate de școlarizare:
50 de locuri, din care 13 locuri fără taxă și 37 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

 

4. MASTERAT DIDACTIC ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI APLICATE

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri, din care 12 locuri fără taxă și 38 locuri cu taxă

Durată studii: 2 ani

Nr. credite: 120

Taxa de studii: 3400 lei/an

Criterii de admitere:

Criterii de departajare:

1. Media generală a anilor de studii universitare de licență;

2. Nota obținută la elaborarea și susținerea lucrării de licență

DOSARUL DE CANDIDATURĂ
va conține următoarele documente (în format pdf sau jpeg) (Conform Art. 25 din METODOLOGIA proprie privind organizarea și desfășurarea Concursului de Admitere la studii universitare de Master didactic, în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, valabilă începând cu anul universitar 2022-2023)

a. declarație RGDP (Anexa 2);

b. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea și corespondența
dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele
originale (Anexa 16);

c. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere conform Art. 4,
pct. 4 (se va genera automat la înscriere);

d. copie certificat de naștere;

e. copie act de identitate;

f. copie certificat de căsătorie, pentru candidații căsătoriți (care şi-au
schimbat numele) sau alt document care certifică schimbarea numelui;

g. diploma de bacalaureat ;

h. diploma de licență sau adeverința de licență (pentru promoția 2021)
pentru candidații care se înscriu la mai multe programe de studii;

i. adeverința din care să rezulte calitatea de masterand, cu precizarea
regimului de studii, TX sau FTX pentru fiecare an de studii la care a fost
sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau
particular, (dacă este cazul);

j. foaia matricolă;

k. adeverință medicală, eliberată în ultimele 6 luni după caz de către
medicul de familie sau de către medicul școlar care atestă că persoana
respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau
programul de studii la care candidează

l. fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate;

m. dovada plății taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverință ori
documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de
înscriere.

(2) Documentele prevăzute la alin (1) vor fi depuse în original, la înmatriculare (în cazul în
care candidatul este declarat admis pe loc fără taxă). Candidații admiși
care nu își depun actele în original la înmatriculare, vor fi declarați
respinși și își vor pierde locul finanțat de la bugetul de stat, obținut în
urma concursului de admitere.

Candidații la Programele de Masterat didactic, absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă se pot înscrie la Masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, după cum urmează:

Programul de masterat didactic Domeniul fundamental de licență
Master didactic în Psihologie

 

Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Biologie Științe biologice și biomedicale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Științe inginerești aplicate Științe inginerești

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf

Master didactic în Administrarea afacerilor Științe sociale

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_433_2022_nomenclator_licenta.pdf