PROGRAM DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL II

(pentru masteranzii înmatriculați la programele de masterat din cadrul Universității Ovidius din Constanța)  

INFORMAȚII ADMITERE SEPTEMBRIE  2022


REZULTATE PROVIZORII ADMITERE SEPTEMBRIE 2022

REZULTATE FINALE ADMITERE SEPTEMBRIE 2022, data 27 09 2022


Comisia Tehnica de Admitere:

Program Admitere:       Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Telefon:  0772268448, 0728331951
Video-call center:       MS Teams
Email admitere:   ao.dppd@365.univ-ovidius.ro

Secretariat:

Email: secretariat_DPPD@univ-ovidius.ro  
Telefon: 0241606427

Calendarul si Metodologia de admitere

Condiții de înscriere:

Pot candida doar masteranzi ai UOC înmatriculați în anul I de studiu din sesiunea de admitere curentă (după confirmarea locului), care au absolvit Nivelul 1 al Programului de formare psihopedagogică.

Capacitate de școlarizare:  550 de  locuri (cumulate Nivel 1+ Nivel N2)

Durata studiilor: 2 ani (pe durata studiilor de master)

Nr. credite: 30 + 5 (aferente examenului de finalizare)

Taxa de studii:

Pentru masteranzii înmatriculați la un program de masterat din cadrul UOC în regim cu taxă, taxa de școlarizare pentru Programul de formare psihopedagogică Nivel 2 este de 1000 lei/an.

Criterii de admitere:  probă interviu

Criterii de departajare:

 1. a) media de absolvire a studiilor de licență;
 2. b) media obținută la Examenul de licență.

Candidații vor susține oral, în fața membrilor Comisiei, un interviu, având ca punct de reper Protocolul de interviu (anexa 4 din Metodologie):

Protocol interviu

 1. Ce vă motivează pentru a urma un program de formare pentru profesia didactică?
 2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, competențele profesorului în secolul XXI?
 3. Precizați minumum două obstacole pe care credeți că le veți întâlni în activitatea la clasă.
 4. Cum vedeți viitorul educației în România?
 • DOSARUL DE CANDIDATURĂ pentru înscrierea la Programul de formare psihopedagogică Nivel 2, pentru studenții înmatriculați la programe de masterat din UOC, conține următoarele documente:
 1. fișă de înscriere (generată de platforma de admitere);
 2. declarație RGDP (disponibilă pe platforma de admitere);
 3. declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă și cele originale privind autenticitatea documentelor încărcate
 4. documente personale de identificare:

– certificat de naștere;

– carte de identitate;

– certificat de căsătorie;

– dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate; e. dovada calității de student în anul I (confirmare înmatriculare la un program de licență din cadrul UOC)

 1. diploma de bacalaureat și foaie matricolă;
 2. atestatul de echivalare sau recunoaștere pentru diplomele de licență obținute în străinătate de către cetățenii români, ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul National de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, în copie certificată „conform cu originalul” de instituția organizatoare a Programului de formare;
 3. scrisoarea de acceptare la studii pentru cetățenii statelor terțe care solicită înscrierea pentru a parcurge Programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare; pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislația în vigoare. Universitățile transmit direcțiilor de specialitate din Ministerul Educației Naționale lista cu cetățenii din statele terțe admiși la acest programe, în conformitate cu legislația în vigoare;
 4. adeverință medicală care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecțiuni incompatibile cu profesia didactică, nu mai veche de 6 luni;
 5.  dovada achitării taxei de înscriere;
 6. dovada absolvirii programului de studii de licență (diplomă de licență și foaia matricolă);
 1. dovada absolvirii Programul de formare psihopedagogică de Nivel I sau a îndeplinirii condiției de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. dovada calității de masterand în anul I (confirmare înmatriculare), la un program de masterat din cadrul UOC, cu precizarea domeniului și tipului de loc (TX sau FTX).

 

Notă: Pentru candidatele căsătorite, înscrierile se fac cu numele din certificatul de naștere.